Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen iedere lokale Sanistunter.com vestiging, hierna te noemen: “Sanistunter” en een klant waarop Sanistunter deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, hierna te noemen: de “Klant”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sanistunter, voor de uitvoering waarvan door Sanistunter derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sanistunter en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sanistunter en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien Sanistunter niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sanistunter in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Sanistunter zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Sanistunter kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sanistunter daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sanistunter anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sanistunter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; levering; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Sanistunter en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De door Sanistunter opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen. Ook indien uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen heeft de Klant bij niet tijdige levering of uitvoering van de opdracht geen recht op schadevergoeding van Sanistunter, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan opzet of grove schuld van Sanistunter.
 3. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de Klant zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn/haar rekening en risico te zijner/haar beschikking opgeslagen. Het niet afnemen van de goederen op de afgesproken leverdatum, schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 4. Sanistunter maakt voor haar levering gebruik van een externe bezorgdienst. De bezorgkosten worden door de Klant direct aan Sanistunter voldaan.
 5. Voor het standaard bezorgtarief worden de aankopen ongemonteerd op de begane grond achter de eerste deur afgeleverd. Bij flats of etagewoningen betekent dit dus ook op de begane grond. Leveringen op pallets worden vóór de eerste deur geleverd, de bezorgdienst stapelt deze niet voor de Klant af. Indien Klant voor één van de andere mogelijkheden (tegen meerprijs) heeft gekozen, dan staat dat duidelijk in de order vermeld. Bij deze meerprijzen in de order staat ook duidelijk verteld hoe de bezorging dan uitgevoerd wordt.
 6. Sanistunter laat de bezorging op weekdagen uitvoeren. In het weekend en ’s avonds wordt er niet bezorgd. Tijdsafspraken zijn in de showroom niet mogelijk. Onze bezorgdienst zal voor het inplannen van de bezorging, telefonisch contact met Klant opnemen voor een tijdsafspraak. Dit tijdstip wordt uitsluitend aangehouden ter indicatie en Sanistunter behoudt zich te allen tijde het recht voor de levering te annuleren, bijvoorbeeld in geval van hevige sneeuwval, gladheid, storm etc.
 7. Indien de Klant op het moment van levering niet op het opgegeven adres aanwezig blijkt te zijn, worden de goederen retour genomen naar Sanistunter door de bezorgdienst. De Klant dient dan een nieuwe afspraak te maken met Sanistunter, waarbij Sanistunter gerechtigd is opnieuw bezorgkosten in rekening te brengen.
 8. Als bij aflevering van de goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de Klant op het ontvangstbewijs c.q. de vrachtbrief melding van de beschadiging gemaakt te worden en dient Sanistunter onmiddellijk schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld te worden, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat de Klant de gekochte goederen zonder schade heeft ontvangen.
 9. Sanistunter is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 10. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sanistunter de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. Indien Sanistunter gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Sanistunter ter beschikking heeft gesteld.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sanistunter zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 13. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sanistunter gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sanistunter bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Sanistunter op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sanistunter een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 15. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sanistunter gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Sanistunter daardoor direct of indirect ontstaan.
 16. Indien Sanistunter bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Sanistunter onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven (i) Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst, (ii) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Sanistunter toekomende bevoegdheid of een op Sanistunter rustende verplichting ingevolge de wet, (iii) In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Sanistunter alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 17. Webshop: Om het benodigde servicelevel te kunnen garanderen aan de klant, heeft Sanistunter er specifiek voor gekozen om geen traditionele webshop te openen. De in de webshop aangeboden artikelen bevatten een nauwkeurige omschrijving en zijn te beschouwen als een aanbod van Sanistunter aan de Klant. Nadat de klant het aanbod via de webshop heeft aanvaard, zal de door de Klant geselecteerde winkel binnen 24 uur contact met de klant opnemen ten aanzien van zijn bestelling. De bestelling wordt direct tussen Sanistunter en de Klant afgewikkeld. Het moment waarop de door de klant geselecteerde specifieke Sanistunter vestiging en de Klant overeenstemming hebben bereikt over de bestelde artikelen, hun prijs, manier van levering/bezorging en het tijdstip daarvan, geldt als het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. De klant heeft dan voldoende mogelijkheden gekregen om het product/producten in de winkel te bekijken en advies in te winnen bij onze ervaren sanitairspecialisten.
 18. Tot het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zoals in het vorige lid bedoeld, kan de consument een bestelling kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren.
 19. De op de website getoonde prijzen zijn indicatief en pas bindend voor Sanistunter, nadat deze door de door de Klant geselecteerde vestiging aan hem/haar is bevestigd.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Sanistunter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien (i) de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) na het sluiten van de overeenkomst Sanistunter ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, (iii) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, (iv) Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Sanistunter kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Sanistunter gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, (v) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sanistunter kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Sanistunter gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sanistunter op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sanistunter de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Sanistunter op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sanistunter, zal Sanistunter in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Sanistunter is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. Sanistunter zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Sanistunter genoemde termijn te voldoen, tenzij Sanistunter anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sanistunter vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sanistunter op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
 8. Sanistunter verstrekt geen zgn. consumentendossier aan de Klant

Artikel 5 Overmacht

 1. Sanistunter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sanistunter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sanistunter niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Sanistunter heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sanistunter zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Sanistunter kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Sanistunter ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sanistunter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient contant en/of per PIN te geschieden voorafgaand aan levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de betaling in onze kas is gestort, resp. wij van de bank of girodienst de bevestiging van de ontvangst van de betaling hebben ontvangen. Het tijdstip van geven van de betalingsopdracht door de koper of van uitvoering door diens bank of girodienst is hiervoor niet bepalend.
 2. Sanistunter is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen.
 3. Indien de Klant in gebreke blijft in de (tijdige) betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Sanistunter heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Sanistunter kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sanistunter kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Sanistunter echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sanistunter in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Sanistunter totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Sanistunter gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Sanistunter geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sanistunter veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Sanistunter daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sanistunter gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Sanistunter bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Sanistunter zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sanistunter en door Sanistunter aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sanistunter zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Sanistunter te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Sanistunter kan in dat geval andere garantie en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Sanistunter verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzenden voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sanistunter, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sanistunter geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking aan Sanistunter te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sanistunter in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Sanistunter in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sanistunter de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Sanistunter, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Sanistunter te retourneren en de eigendom daarover aan Sanistunter te verschaffen, tenzij Sanistunter anders aangeeft. 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sanistunter daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Sanistunter aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Sanistunter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sanistunter is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Sanistunter is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sanistunter aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sanistunter toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Sanistunter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. Indien Sanistunter aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sanistunter beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Sanistunter is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sanistunter of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sanistunter en de door Sanistunter bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant Sanistunter van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Sanistunter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sanistunter toerekenbaar is.
 2. De Klant vrijwaart Sanistunter voor werkzaamheden uitgevoerd door derden, zoals maar niet beperkt tot, installatie- en montagewerkzaamheden. Deze vrijwaring is ook van toepassing wanneer de betreffende derde expliciet is aangeraden, aangedragen of voorgesteld aan de Klant door Sanistunter. Deze vrijwaring is niet van toepassing wanneer de betreffende werkzaamheden door Sanistunter zijn aangeboden, geoffreerd én zijn gefactureerd.
 3. Indien Sanistunter uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Sanistunter zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sanistunter, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sanistunter en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sanistunter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die is gepubliceerd op www.Sanistunter.com ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Sanistunter.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.